آرشیو اخبار

نشست مشترک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشگاه گنت بلژیک و سازمان‌های اجرائی استان خوزستان گالری

جهت بررسی زمینه‌های همکاری های علمی چند جانبه، نشست مشترکی بین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشگاه گنت بلژیک و سازمان‌های اجرائی استان خوزستان برگزار گردید.

ادامه مطلب