گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

وظایف و اختیارات گروه نظارت و ارزیابی

 1- اجرای مصوبات و دستور العمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی

2- جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی

3- همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی

5- ارزیابی ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده

6- جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و... در دانشگاه

7- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

8- ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم‌های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه

9- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

10- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

11- بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه

12- بررسی وضعیت آموزشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیر‌گذار بر کیفیت آموزش

13- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و سایر واحدهای دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌ها و سایر واحدهای ذی‌ربط دانشگاه

14- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پرورش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه

15- ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آنم

16- نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط

17- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی،‌ مدیران و کارشناسان ذی‌ربط دانشگاه در جهت ارتقای عملکرد آموزشی،‌ پژوهشی،‌ فرهنگی، اجرایی و... و مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی معاونت‌های مربوط

18- انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های درسی آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه

19- تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط

20- نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه

21- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت‌های ذی‌ربط

22- انجام سایر امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی مقام مافوق

 

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه