دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

وظایف و اختیارات دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

 1- بررسی و ارسال پرونده‌های مربوط به تعیین صلاحیت علمی کارشناسان رسمی متقاضی تبدیل وضعیت به هیأت علمی

2- انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی

3- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

4- اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه

5- بررسی صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه برای اعلام نظر

6- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت‌علمی

7- انجام سایر امور محوله از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی