گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

وظایف و اختیارات  گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

1- برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز

2- برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی

3- تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی

4- نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه

5- بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی

6- اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز دانشگاه

7- برنامه‌ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی

8- نظارت بر حسن اجرای طرح‌های ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها،‌ تأسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه‌های آب،‌ برق، گاز و غیره) در دانشگاه

9- پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور

10- تهیه نقشه‌های طرح‌های عمرانی

11- تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات مختلف و بررسی و تأیید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمان‌ها و تأسیسات

12- برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تأسیساتی مورد نیاز دانشگاه

13- هماهنگی و همکاری با کمیسیون مناقصات و ترک تشریفات مناقصه در برگزاری مناقصات به منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور و پیمانکار جهت طرح‌های عمرانی و تعمیر و نگداری ساختمان‌ها

14- نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی دانشگاه

15- بررسی صورت وضعیت‌های پیمانکاران و مشاوران و موارد تخلف مالی مربوط و نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران و مشاوران

16- برنامه‌ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه

17- جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح‌های عمرانی، فضاهای کالبدی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها

18- برنامه‌ریزی و انجام محاسبات فنی مورد نیاز طرح‌های عمرانی حسب مورد

19- ارایه گزارش‌های ادواری و مستمر از کلیه اماکن و تأسیسات و ارائه گزارش‌های لازم به منظور تعمیر و نگهداری و انجام جایگزینی‌ها و به‌گزینی‌های مورد نظر در آن‌ها

20- جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح‌های عمرانی دانشگاه

21- بررسی طرح‌های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امکانات و اعتبارات مصوب و براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی

22- تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده

23- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق