تلفن های تماس

 

تلفن‌های مستقیم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

توجه: پیش شماره تلفن‌های تماس 061 می‌باشد.

نام واحد

شماره تماس

نام واحد

شماره تماس

حوزه ریاست

36522101

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

36522110

روابط عمومی

36524331

مدیرکل امور دانشجویی

36522110

دبیرخانه مرکزی

36522108

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

36523181

دفتر حقوقی

36524342

اداره رفاه دانشجویی

36524332

گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی

36524349

بسیج دانشجویی

36522957

برنامه و بودجه

36522943

بسیج کارکنان

36524345

دفتر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

36522942

نهاد رهبری دانشگاه

36524340

مخابرات

36522370-36522424

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

36524351

حراست مرکزی

36522432-36522433

گروه علوم دامی

36522438

حراست درب ورودی دانشگاه

36522431

گروه علوم طیور

36522438

دفتر گزینش کارکنان

36524345

گروه صنایع غذایی

36524341

مدیریت و معاونت ادارای و مالی

3222101 و36524333

دانشکده کشاورزی

36522071

امور مالی

36522008

گروه باغبانی

365224334

دفتر فنی و طرح‌های عمرانی

36524337

گروه منابع طبیعی

36524338

اموراداری-کارگزینی و بازنشستگی

36522073

گروه گیاهپزشکی

36522071

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

36522428

گروه خاکشناسی

36522944

دفتر تحصیلات تکمیلی و بورس

36522428

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

36524346

گروه حفظ و هد ایت استعدادهای درخشان

36522428

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

36523922

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

36522428

گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

36522421

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آموزش کل)

36522072

گروه مهندسی آب

36522421

معاونت  پژوهشی و فناوری

36522103

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

36524348

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

36522103

گروه معارف اسلامی

36522437

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

36524349

گروه شاهد و ایثارگر

36522429

سایت دانشگاه

36524335

انبار

36524336

آزمایشگاه مرکزی

36522436

 

 

کتابخانه

36522070

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان