تلفن های تماس

 

 

تلفن‌های مستقیم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

توجه: پیش شماره تلفن‌های تماس 061 می‌باشد.

نام واحد

شماره تماس

نام واحد

شماره تماس

حوزه ریاست

36522101

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

36522110

روابط عمومی

36524331

مدیرکل امور دانشجویی

36522110

دبیرخانه مرکزی

36522108

مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

36523181

دفتر حقوقی

36524342

اداره اسکان و رفاه دانشجویی

36524332

گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی

36524349

بسیج دانشجویی

36522957

برنامه و بودجه

36522943

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

36524352

دفتر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

36522942

اداره تربیت بدنی

36522109

حراست مرکزی

36522432-36522433

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

36524351

حراست درب ورودی دانشگاه

36522431

گروه مهندسی علوم دامی

36522438

دفتر گزینش کارکنان

36524345

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

36524341

مدیریت و معاونت ادارای و مالی

3222101 و36524333

دانشکده کشاورزی

36522071

امور مالی

36522008

گروه علوم و مهندسی باغبانی

365224334

دفتر فنی و طرح‌های عمرانی

36524337

گروه گیاهپزشکی

36522944

اموراداری-کارگزینی و بازنشستگی

36522073

گروه خاکشناسی

36522944

خدمات

36524347

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

36524346

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

36524235

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

36523922

دفتر تحصیلات تکمیلی و بورس

36522428

گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

36522421

گروه حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

36522428

گروه مهندسی آب

36522421

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

36522428

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

36524348

آموزش کل

36522072

گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی

36524348

معاونت پژوهشی و فناوری

36522103

گروه معارف اسلامی

36522437

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

36522103

بسیج کارکنان

36524345

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

36522427

نهاد رهبری دانشگاه

36524340

سایت دانشگاه

36524335

گروه شاهد و ایثارگر

36522429

آزمایشگاه مرکزی

36522436

انبار

36524336

کتابخانه

36522070

کانون بازنشستگان

36523488

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان