معاون اداری و مالی

http://asnrukh.ac.ir/images/financial/fa/page/editor/2021/1612075927-2.jpg

دکتر علیرضا شافعی‌نیا

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522101-061

صفحه شخصی