معاون اداری و مالی

 

http://asnrukh.ac.ir/images/financial/fa/page/editor/2021/1612075927-2.jpg

دکتر صالح طباطبائی وکیلی

دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

 شماره تماس: 36522101-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

 s_tabatabaei58@yahoo.com

tabatabaei@asnrukh.ac.ir