آرشیو اخبار

انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

جناب آقای دکتر منصور غنیان به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه هیأت علمی و مهندس رضا پسندیده در حوزه دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال 95 انتخاب شدند.

ادامه مطلب

انتصاب مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه

دکتر بهمن خسروی پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، طی ابلاغی جناب آقای مهدی عامریون را به عنوان مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب

انتصاب دبیر شورای رفاهی دانشگاه

دکتر سید عطاءاله سیادت رئیس دانشگاه، طی ابلاغی جناب آقای دکتر منصور غنیان را به عنوان دبیر شورای رفاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب

انتصاب مشاور رفاهی دانشگاه

دکتر سید عطاءاله سیادت رئیس دانشگاه، طی ابلاغی جناب آقای دکتر منصور غنیان را به عنوان مشاور رفاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب

انتصاب رئیس شورای رفاهی دانشگاه

دکتر صالح طباطبایی وکیلی معاون اداری و مالی دانشگاه، طی ابلاغی جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت را به عنوان رئیس شورای رفاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب نمودند.

ادامه مطلب