ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر برزگر و آقای دکتر قربانی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر برزگر و آقای دکتر قربانی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۴۱ اخبار
جناب آقای دکتر برزگر (عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع غذایی) و جناب آقای دکتر قربانی (عضو هیأت علمی گروه علوم دامی)