مدیر اداره تدارکات

http://asnrukh.ac.ir/images/financial/fa/page/editor/2021/1612076779-.jpg

سید عباس میرباقری

شماره تماس: 365224347-061