اداره تدارکات

وظایف و اختیارات  اداره تدارکات

1- برنامه‌ریزی در جهت تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه

2- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی و معاملاتی و سفارش آن از داخل و خاج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط

3- تهیه لیستی از فروشندگان لوازم و نمایندگی‌ها،‌ شناخت بازار و اطلاع از نوسانات قیمت‌های بازار و استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

4- تهیه و تنظیم صورت مجلس‌های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

5- بررسی درخواست‌ها و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه و تأیید اسناد کالاهای خریداری شده

6- تهیه صدور درخواست کالا و موارد مصرفی و پیگیری تا مرحله خرید و تحول به واحدها یا نگهداری در انبار

7- نظارت در انجام امور تدارکاتی دانشگاه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

8- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق