دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

وظایف و اختیارات دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه :

1- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع، اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها

2- دریافت و ثبت نامههایی که از واحدهای مختلف ارسال میگردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست

3- تهیه پیشنویس و صدور نامههایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف میباشد

4- تهیه پیشنویس و ثبت و ارسال نامهها، دستورها، بخشنامهها و دعوتنامههای صادره

5- پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه

6- جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا میکند

7- تنظیم برنامههای کاری و ملاقات رئیس دانشگاه

8- دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها

9- تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور

10- انجام امور اداری هیأت امناء و شوراهای دانشگاه و کمیسیونهای مختلف و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذیربط

11- انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء و هیأت ممیزه دانشگاه

12- تشکیل جلسات، تنظیم برنامههای نشستها، مراسم و فعالیتهای عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح این گونه فعالیتها

13- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهای تابعه

14- انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگرهها، کنفرانسها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط

15- تهیه و تنظیم اجرای طرحها و برنامههای تبلیغاتی و انتشاراتی

16- مطالعه کلیه جراید و روزنامهها و استخراج مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای مربوط

17- برنامهریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها

18- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان

19- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه

20- تهیه برنامههای لازم جهت مراسم اعیاد و جشنها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار میشود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط

21- بررسی صلاحیتهای اخلاقی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب، ارسال مدارک متقاضیان به گزینش مرکزی و پیگیری نتیجه

22- همکاری در بهروز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

23- جمعآوری اطلاعات و اطلاعرسانی اخبار علمی، پژوهشی، ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک دانشگاهی و خبرنامههای دورهای و رسانههای گروهی

24- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبهها و ... و نگهداری سوابق آنها

25- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاسی و ... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط

26- انجام فعالیت در خصوص جذب کمکهای مالی و ... قطبهای مختلف اقتصادی کشور

27- بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیتهای دانشگاه و تهیه پاسخهای لازم

28- نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه

29- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق