معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی رجب‌پور

دانشیار گروه گیاهپزشکی

شماره تماس: 365222428-061

پست الکترونیکی:

a_rajabpour2000@yahoo.com