دبیرخانه مرکزی دانشگاه

مهندس عبدالحسین شعیبی

رئیس دبیرخانه مرکزی دانشگاه

تلفن تماس: 36522108-061

دورنگار: 36522425-061