پرسنل امور مالی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

بهزاد ارشک

تلفن تماس: 36522008-061

رئیس اداره دریافت و پرداخت

اکبر عباسیان

تلفن تماس: 36522008-061

مسئول صدور سند

ناهید فاموری

تلفن تماس: 36522008-061

کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تنظیم حساب‌ها

حمیده حمیدیان مقدم

تلفن تماس: 36522008-061

متصدی دفتری

ناهید سخنور

تلفن تماس: 36522008-061