پرسنل امور مالی

بهزاد ارشک

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

تلفن تماس: 36522008-061

اکبر عباسیان

رئیس اداره دریافت و پرداخت

تلفن تماس: 36522008-061

ناهید فاموری

مسئول صدور سند

تلفن تماس: 36522008-061

ناهید سخنور

متصدی دفتر

تلفن تماس: 36522008-061