رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر مرتضی تاکی

دکتری مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

شماره تماس: 36524331-061

صفحه شخصی