رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر امین لطفی جلال‌آبادی

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36524331-061

صفحه شخصی