مدیریت امور مالی

وظایف و اختیارات  مدیریت امور مالی

1- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

2- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

3- تهیه و تنظیم اطلاعات و گزارشات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتراعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی‌ربط

4- رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

5- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه

6- نگهداری و تنظیم اسناد مالی و رسیدگی به آن‌ها از حیث تطابق با مقررات و آئین‌نامه‌های مالی

7- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی

8- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن

9- اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آن‌ها

10- تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی

11- تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آن‌ها

12- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق