رؤسای پیشین دانشگاه

رؤسای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاکنون

دکتر سید منصور سیدنژاد

1384-1381

دکتر محمدتقی بیگی نصیری

1387-1384

دکتر موسی اسلامی

1389-1387

دکتر عبدالعظیم آجیلی

1391-1389

دکتر عبدالامیر معزی

1392-1391

دکتر سید عطاءاله سیادت

1399-1392

دکتر عباس عبدشاهی

1399- 1401

دکتر جمال فیاضی

 1401 تاکنون