معاونت اداری و مالی دانشگاه

وظایف و اختیارات  معاونت اداری و مالی

1- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

2-  تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب

3- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

5- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها

6- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌‌های دانشگاه

7- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه

8- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط

9- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه

10- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امناء ذی‌ربط

11- تعیین وضعیت اداری، مالی و نیروی انسانی دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب

12- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه

13- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق