رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

مهندس علی اسماعیل‌زاده

شماره تماس: 36522942-061

پست الکترونیکی:

Jazb@asnrukhac.ir