رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

مهندس علی اسماعیل‌زاده

کارشناس مسئول حقوقی

تلفن تماس: 36522942-061

پست الکترونیکی: Jazb@asnrukhac.ir