کارشناسان گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مهندس لیلا عباسی مقدم

کارشناس معماری

شماره تماس: 36524337-061

 

مهندس وحید محمدی

کارشناس عمران

شماره تماس: 36524337-061