مدیریت امور اداری و پشتیبانی

وظایف و اختیارات  مدیریت امور اداری و پشتیبانی

1- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در سطح دانشگاه

2- اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی، رفاهی و پشتیبانی

3- تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ به کلیه واحدها پس از تائید

4- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات داری

5- برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آن‌ها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی با همکاری مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

6- پیش‌بینی ترفیع و تغییر رتبه و پایه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط

7- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط

8- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

9- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف

10- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور

11- برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه

12- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم

13- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

14- همکاری با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان

15- تشخیص و تعیین رسته و رشته‌های شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌ورری دانشگاه

16- نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی)

17- مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

18- انجام کلیه امور انبارداری دانشگاه

19- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم

20- نظارت بر امر ارزشیابی کارکنان

21- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها،‌ اموال و تأسیسات

22- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود با هماهنگی گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

23- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان

24- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق