اداره حراست

وظایف و اختیارات اداره حراست

1- برنامه‌ریزی سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات حراستی

2- استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسناد و فناوری اطلاعات دانشگاه

3- ابلاغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحدهای اداری

4- انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول

5- تهیه و تنظیم فرم‌های حراستی

6- دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه‌بندی شده و توزیع و نگهداری آن‌ها به صورت متمرکز

7- دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه

8- ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطلاعات مکتسبه

9- رفع نقائص و بهبود روش‌های حراستی

10- ارسال نامه‌های محرمانه به مدیریت‌ها و واحدها و ارگان‌های مختلف مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه‌های محرمانه

11- همکاری و اظهار نظر در تهیه طرح‌های حفاظت از تأسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور طبق دستورات مقامات ذی صلاح

12- تنظیم برنامه‌های مختلف بازرسی

13- کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط

14- صدور کارت شناسائی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل

15- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق