مدیر امور مالی دانشگاه

فرهاد عبدالخانی

شماره تماس: 365222008-061

پست الکترونیکی:

abdolkhani.f@yahoo.com

 

مسئولیت‌های اجرایی:

  • مسئول حقوق و دستمزد دانشگاه شهید چمران اهواز از سال۱۳۸۴تا سال۱۳۸۶
  • معاون اداره دریافت و پرداخت دانشگاه شهید چمران اهواز از سال۱۳۸۶تا سال۱۳۸۸
  • رئیس اداره دریافت و پرداخت دانشگاه شهید چمران اهواز از سال۱۳۸۸تا سال۱۳۹۲
  • رئیس هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه شهید چمران اهواز از سال۹۰ادامه دارد
  • نایب رئیس هیأت مدیره تعاونی مصرف دانشگاه شهید چمران اهواز از سال۱۳۹۰تا سال۱۳۹۱
  • مدیر مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال۹۲ ادامه دارد