مدیر امور مالی دانشگاه

حمیده حمیدیان مقدم

تلفن تماس: 36522008-061