رئیس اداره حراست

 

حافظ عبادی

شماره تماس: 36522432-061