آرشیو اخبار

صدور احکام اعضای هیأت ممیزه دانشگاه‏ کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

به استناد بندهای "۳" و "۴" ماده "۵" مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه، اعضای هیأت ممیزه دانشگاه‏ کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب گردیدند.

ادامه مطلب