رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

 

مهندس محمد دخیلی

رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

تلفن تماس: 36524337-061