رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

 

مهندس مازیار دژم

رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

شماره تماس: 36524337-061