رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مهندس مازیار دژم

رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

تلفن تماس: 36524337-061