سرود دانشگاه

کشاورز طبیعت

نخل دانش در ضمیرم ریشه دارد

چون که دانشگاه ما خوش پیشه دارد

گرچه خوزستان به گمنامی شهید است

چون به میدان می‌رسد هم رو سپید است

من کشاورزم زمینم گرچه خاکی

قلب و دستم پر ز ایمان عشق و پاکی

در رگم کارون به جای خون روان است

سبز سبز و کشت و کارم بی خزان است

شهد شیرین نیشکر در کشت زارم

از منابع چون طبیعت سرشمارم

افتخارم در گذشته با امید آینده دارم

لاله هایم سرخ و زیبا همتی پاینده دارم

ای کشاورز طبیعت، آگهی، از علم و دانش

آب و خاکت ویس و رامین باغبانت پر ز بینش

سیده بهناز نبوی