تحویل مدارک دکتری

۱۲ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  1401/10/12 می‌باشد.


تمدید سنوات تحصیلی

۱۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21 می‌باشد.


تحویل مدارک ارشد

۲۱ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1401/10/21 می‌باشد.


آزمون جامع دوره دکتری

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

آزمون جامع دوره دکتری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در بهمن ماه 1401 و خرداد ماه 1402 برگزار می‌گردد.


تمدید سنوات تحصیلی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 می‌باشد.


تحویل مدارک دکتری

۰۸ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  140203/07 می‌باشد.


تحویل مدارک ارشد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1402/03/17 می‌باشد.