حذف اضطراری

۰۳ دی ۱۴۰۱

حذف اضطراری نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1401/10/03 لغایت 1401/10/05 انجام می‌شود.


تحویل مدارک دکتری

۱۲ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  1401/10/12 می‌باشد.


پایان کلاس‌ها

۱۴ دی ۱۴۰۱

پایان کلاس‌های نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ 1401/10/14 می‌باشد.


تمدید سنوات تحصیلی

۱۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21 می‌باشد.


امتحانات

۱۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 از  1401/10/17 لغایت 1401/10/28 می‌باشد.


تحویل مدارک ارشد

۲۱ دی ۱۴۰۱

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1401/10/21 می‌باشد.


آزمون جامع دوره دکتری

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

آزمون جامع دوره دکتری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در بهمن ماه 1401 و خرداد ماه 1402 برگزار می‌گردد.


انتخاب واحد

۰۸ بهمن ۱۴۰۱

انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/11/08 لغایت 1401/11/11 انجام می‌‌گیرد.  


شروع ترم دوم

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شروع ترم دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ 1401/11/16 می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/11/23 لغایت 1401/11/26 انجام می‌‌گیرد.  تمدید سنوات تحصیلی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 می‌باشد.


حذف اضطراری

۰۱ خرداد ۱۴۰۲

حذف اضطراری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1402/03/01 لغایت 1402/03/03 انجام می‌شود.


تحویل مدارک دکتری

۰۸ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  140203/07 می‌باشد.تحویل مدارک ارشد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1402/03/17 می‌باشد.