شروع ترم دوم

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شروع ترم دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ 1401/11/16 می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف اضافه نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ ۲۳ بهمن ماه لغایت ۲۶ بهمن ماه می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401در تاریخ‌های 1401/11/23 لغایت 1401/11/26 انجام می‌‌گیرد.  


حذف اضطراری

۰۱ خرداد ۱۴۰۲

حذف اضطراری نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در تاریخ‌ 1402/03/01 لغایت 1402/03/03 انجام می‌شود.