درخواست تمدید سنوات تحصیلی توسط دانشجویان

تاریخ : ۱۷ آذر ۱۴۰۳

زمان درخواست تمدید سنوات تحصیلی توسط دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 از تاریخ 1403/09/17 لغایت 1403/10/08 است.