امتحانات

تاریخ : ۲۲ دی ۱۴۰۳

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 از تاریخ 1403/10/22 لغایت 1403/11/06 است.