حذف اضطراری

تاریخ : ۰۲ دی ۱۴۰۳

حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 در تاریخ 1403/10/02 است.