برگزاری دفاعیه

تاریخ : ۰۸ تیر ۱۴۰۱

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تاریخ 1401/04/08 است.