حذف اضطراری

تاریخ : ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ حذف اضافه نیمسال دوم 1401-1400 از تاریخ 1401/03/02 لغایت 1401/03/04 می‌باشد.