شروع ترم تحصیلی

تاریخ : ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

شروع ترم تحصیلی نیمسال دوم 1401-1400 در تاریخ 16 بهمن ماه 1400 است.