کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مهندس علی سرخی

شماره تماس: 36524349-061

پست الکترونیکی:

a.sorkhi2010@gmail.com