رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دکتر معصومه فروزانی

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تلفن تماس: 36524349-061

صفحه شخصی