رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

         دکتر سعید محمدزاده

             استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

شماره تماس: 36524349-061

صفحه شخصی

    پست الکترونیکی:

s.muhammad@asnrukh.ac.ir