مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

 

 

مهندس منصور جلالی

تلفن تماس: 36522943-061

پست الکترونیک: 

  Mansourjalali2016@gmail.com

     

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون

عضویت در انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با رشته تحصیلی:

عضو انجمن علوم باغبانی ایران

عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

عضو نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان

سوابق اجرایی:

سرپرست دفتر طرح و برنامه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

عضو کمیته اجرایی منابع انسانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

عضو شورای فنی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مسئول آزمایشگاه باغبانی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مسئول کتابخانه گروه تولیدات گیاهی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

مدیر عامل هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه رامین