رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

دکتر احمد کوچک‌زاده

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522429-061

صفحه شخصی