اطلاعیه‌ها - آرشیو

فراخوان آگهی مزایده محلی نخلستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در نظر دارد هر دو نخلستان خود به انضمام نخل های موجود در محوطه دانشگاه و نخل های موجود در ورودی مزرعه را از طریق مزایده محلی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ادامه مطلب