فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما ارائه شده است؟*
  بلی
  خیر
  0
 • 1
 • نحوه برخورد کارکنان با شما را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  2
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  بلی
  خیر
  3
 • نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟ (با ذکر واحد مربوطه)*
  4
 • نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟ (با ذکر واحد مربوطه)*
  5
 • چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاً آنرا مرقوم فرمایید. (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)*
  6
 • نام و نام خانوادگی*
  7
 • شماره تماس*
  8
 • تاریخ*
  9
 • ساعت*
  10