مباحث بنیادین در آموزش عالی کشاورزیگروه‌ها : کتب
ناشر : انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شابک : 9786009697106
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: