پژوهش در مدیریت و توسعه کشاورزی

 

 

راهنمای تهیه مقاله مجله پژوهش در مدیریت و توسعه کشاورزی

(Journal of Research in Agricultural Development and Management (JRADM

 

شیوه نگارش مقاله‌ها

لازم است نویسنده (گان) مقاله استانداردهای زیر را رعایت کنند:

کلیه بخش‌های مقاله روی کاغذ سفید بدون آرم و در ابعاد ۲۹× ۲۱ سانتیمتر (A4) و با حفظ ۵/۲ سانتیمتر حاشیه از هر طرف، در یک ستون با فاصله خطوط یک سانتیمتر (Single) به کمک نرم‌افزار Microsoft Word 2003 تهیه گردد.

- تعداد صفحات قابل قبول ۱۵ صفحه می‌باشد.

- در نگارش مقاله توصیه می‌شود که تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز شود. ترجیحاً از واژه‌های مصوب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که در مجموعه کتاب‌های 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی' چاپ دانشگاه تهران گردآوری شده، استفاده گردد.

 

نوع قلم (فونت) متن اصلی مقاله و عناوین به صورت زیر باشد:

 • قلم عنوان: B Nazanin Bold 14 (وسط‌چین)
 • قلم کلمه چکیده: B Nazanin Bold
 • 12 قلم متن چکیده فارسی: B Nazanin
 • 12 قلم متن فارسی: B Nazanin 12 و متن انگلیسی: Times New Roman 10
 • قلم عنوان بخش‌های مختلف مقاله (نظیر 'چکیده'، 'کلمات کلیدی'، 'مقدمه'، 'مواد و روش‌ها'، 'نتایج و بحث'، 'نتیجه‌گیری' و 'منابع مورد استفاده'): B Nazanin Bold 12
 • قلم عناوین جدول‌ها و شکل‌ها: B Nazanin Bold 11
 • قلم مطالب داخل جدول‌ها و شکل‌ها:B Nazanin Bold 10
 • قلم منابع فارسی: B Nazanin 11
 • قلم منابع انگلیسی: Times New Roman 9
 • قلم عنوان چکیده انگلیسی: Times New Roman Bold 14 (وسط‌چین)
 • قلم کلمه Abstract و Keywords در چکیده انگلیسی: Times New Roman Bold
 • 12 قلم متن چکیده انگلیسی: Times New Roman
 • 12 قلم شماره صفحات:B Nazanin 12
 • قلم زیرنویس فارسی: B Nazanin 11 و انگلیسی: Times New Roman 10

 

- اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته و با گذاشتن شماره در قسمت بالا و سمت چپ این واژه، خواننده به زیرنوی س (Footnote) همان صفحه که در آنجا واژه مورد نظر به زبان اصلی نوشته شده است، هدایت شود. در هر صفحه زیرنویس به صورت مجزا شماره‌گذاری شود.

- در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد ۱۰ به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول‌ها، شکل‌ها و شماره منابع ارائه شده در پایان جمله و شماره‌گذاری فرمول‌ها).

- در متن مقاله، % به صورت کلمه درصد نوشته شود.

- چکیده فارسی و انگلیسی متصل به متن به ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.

- کادر اطراف نمودارها حذف شود. نمودارهای رسم شده در نرم‌افزارهایی از قبیل اکسل به صورت عکس نباشند.

- میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این علامت‌ها یک فاصله (Space) درج گردد.

- شماره فرمول‌ها در داخل پرانتز مقابل فرمول مربوطه نشان داده شوند.

- ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان ۷/۰ سانتی‌متر باشد.

 

راهنمای تدوین بخش‌های مختلف مقاله

مقاله باید مشتمل بر بخش‌های ذیل باشد:

صفحه شناسه: شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسنده (گان) مقاله، نام و نشانی مؤسسه‌ای که نویسنده (گان) در آن اشتغال دارند شماره تلفن همراه و ثابت، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبات در محل پاورقی به همراه آدرس دقیق و شماره تلفن مشخص شود.
متن اصلی مقاله: شامل عنوان مقاله، چکیده‌ی فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، فهرست منابع (بر اساس فرمت APA)، چکیده‌ی انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی باشد.

 

۲-۱) عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلمات کلیدی

عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد و به سهولت برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله نباید بیش از ۲۰ کلمه باشد. در عنوان مقاله و چکیده نباید از کلمات اختصاری استفاده شود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در ۱۵ سطر ارائه گردد و در بخش چکیده‌های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیان‌گر مساله، هدف، روش و نتایج تحقیق حاضر باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد. در این بخش، حداکثر پنج کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود و کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

 

۲-۲) مقدمه

در این بخش بایستی موضوع مورد پژوهش معرفی شده، فرضیه مورد نظر تعریف گردیده، به اهم کارهای پژوهشی انجام شده پیشین اشاره کرده، زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شده و هدف بررسی مشخص گردد. اگر در این تحقیق روش جدیدی به کار برده شده است باید دلایل برتری آن نسبت به روش‌های دیگر ذکر گردد. هدف اصلی این بخش این است که اطلاعات کافی قبلی در خصوص موضوع مورد پژوهش داده شود که خواننده بتواند نتایج را درک کرده و آنها را نسبت به کارهای قبلی انجام شده بدون مطالعه منابع اصلی، مقایسه و ارزیابی نماید. بهنگام بودن پیشینه نگاشته‌ها ضروری است.

 

۲-۳) مواد و روش‌ها

در این بخش، باید شرح دقیق و کامل روش پژوهش مورد استفاده آورده شود. در صورتی که از روش‌های متداول منتشر شده استفاده می‌شود، از شرح آنها خودداری گردد و فقط به ذکر منبع اکتفا شود. ولی اگر از روش جدیدی استفاده شده است، شرح کامل آن ضرورت دارد. در مورد تغییرات ایجاد شده در روش‌های متداول قبلی هم فقط به شرح تغییرات پرداخته شود. در این قسمت، ابزار و نحوه سنجش باید دقیقاَ معرفی شوند.

 

۲-۴) نتایج و بحث

نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند به صورت جدول و شکل ارائه گردد. بعضی از نتایج ساده را می‌توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل بیان نمود. جدول‌ها و شکل‌ها در بخش نتایج باید به طور کامل روشن و به راحتی قابل درک و بیانگر واقعی داده‌های حاصل از پژوهش باشند. ارقام ارائه شده در جداول یا شکل‌ها باید در این بخش مورد بحث و تفسیر قرار گیرند. نتایج ارائه شده نباید به صورت جدول، منحنی یا متن نوشتاری تکرار گردد. هر جدول یا شکل باید روی یک صفحه جداگانه نوشته یا ترسیم گردد و دارای عنوان مشخص باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان‌گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد، به گونه‌ای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول' (یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول' (یا 'شکل')، شماره آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله بعد از پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود. در شکل‌ها و جداول، اعداد و مطالب به فارسی درج گردند. اعداد ارائه شده در جدول‌ها جهت سهولت درمقایسه، تا دو رقم اعشار گرد شوند. جداول از نوع راست به چپ و به صورت نیمه بسته (با حداقل خطوط افقی و عمودی) تهیه شود. عنوان شکل (نگاره)، جدول و نمودار باید وسط‌چین باشد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوطه به آن ستون باشد، برای بیان توضیح‌های اضافی در خصوص هر جدول می‌توان به ترتیب از علامت اختصاری * و ** و... در متن جدول استفاده کرد و با نشان دادن آنها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

در این بخش، نتایج ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته، توجه خواننده به موضوع اصلی تحقیق، فرضیه (های) مطرح شده در بخش مقدمه و نتایج بدست آمده از پژوهش و یا خلاء‏های مشاهده شده در این روابط معطوف می‌گردد و در نهایت به زمینه‏هایی که نیاز به پژوهش بیشتری دارند اشاره می‌شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش‌های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سپس موارد کاربردهای عملی و تئوری پژوهش انجام شده و استنتاج اساسی از آن ارائه شود.

 

۲-۶) نتیجه‌گیری

بخش نتیجه‌گیری در پایان مقاله آورده می‌شود که در آن نتایج اصلی مقاله به طور مختصر بیان شده و استنتاج اساسی از آن در قالب یک نتیجه‌گیری کلی بیان می‌گردد. در نهایت نیز در صورت نیاز، پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

 

۲-۷) سپاسگزاری (اختیاری)

نویسنده (گان) می توانند از اشخاص، سازمان ها، ارگان ها و یا هر فرد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، عملیات صحرائی و غیره را فراهم نموده اند و یا در اجرای آن کمک کرده اند تشکر و قدردانی نمایند. توصیه می شود این قسمت تا حد ممکن کوتاه و حداکثر در ۳ یا سطر باشد.

 

۲-۸) منابع مورد استفاده

منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشد. منبع نویسی بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل Publication Manual of the American Psychological Association (APA) به شرح زیر تهیه شود:

۲-۸-۱) نحوه ارائه منابع در متن مقاله – منابعی مجاز به ارائه در این بخش هستند که به صورت کتاب، مقاله یا مقاله کوتاه چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات مختلف و از طریق کتابخانه‌ها یا پایگاههای اطلاعاتی قابل دسترسی باشند. در متن مقاله، باید بعد از نام خانوادگی نویسنده‌(گان) آن منبع، سال انتشار مقاله در داخل پرانتز آورده شود. در مورد مقالاتی که بیش از دو نویسنده دارند، فقط نام نویسنده اول همراه با کلمه “همکاران” (برای منابع فارسی) و یا حروف .) et alبرای منابع خارجی) آورده شوند.

۲-۸-۲) نحوه ارائه منابع در فهرست انتهایی –لازم است به کلیه منابع فارسی و لاتین در متن اشاره شده و در لیست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین به ترتیب حروف الفبا آورده شود. در صورتی که از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد باید مقاله‌های آن نویسنده بر حسب تسلسل زمانی افزایشی شماره‌گذاری گردد. در صورتی که یک نویسنده مقاله‌هایی مستقل و مشترک با سایر نویسندگان داشته باشد، ابتدا مقاله‌های مستقل وی و سپس مقاله‌های مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام فامیل نفرات بعدی و تسلسل انتشار، شماره‌گذاری می‌گردند. برای آگاهی از شیوه نوشتن منابع براساس دستورالعمل APA به نمونه‌های زیر توجه شود:

 

کتاب

شهبازی، ‏ا. (۱۳۷۲). توسعه و ترویج روستائی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

مجله‏، با یک نویسنده

ملک محمدی، ا. (۱۳۷۴). شاخص‏های مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی. جهاد، ۱۸۳، ص ۲۱-۱۷.

 

مجله، دو نویسنده

زمانی‏، غ.، و آزادی، ح. (۱۳۸۱). انتخاب آگاهانه و تحصیل در رشته کشاورزی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۸(۲)، ص. ۱۱۰-۱۰۰.

 

مجله، سه نویسنده و یا بیشتر

پزشکی راد، غ.، مسایلی، م. و چیذری، م. (۱۳۸۵). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، ۲-۳۷(۱)، ص. ۳۳-۲۷.

 

توجه: لازم است که آدرس دقیق الکترونیکی مقالات، پایان نامه‌ها و کتب برگرفته از اینترنت در پایان منابع قید گردد.

 

Journal article, one author

Salazar, D.J. (2009). Saving nature and seeking justice: environmental activists in the Pacific Northwest. Organization and Environment, 22(2): 230-254.

Journal article, two authors, journal paginated by issue

Salmanzadeh, S. & Jones, G.E. (1981). Transformations in the agrarian structure in Southwestern Iran. The Journal of Developing Areas, 15: 199-214.

Edited book

Lupton, D. (2006). Sociology and risk. In: G. Mythen and S. Walklate (Eds.). Beyond the risk society, critical reflections on risk and human security. PP. 11-24. Open University Press. 1st published.

Book

Kerlinger, F.N., 1986. Foundations of behavioral research (3rd Ed.). Fort Worth, Holt Rinehart and Winston

 

2-9) عنوان و چکیده انگلیسی (Abstract)

در آخرین بخش، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی مقاله به صورت لاتین ارائه می‌شود. چکیده حداکثر در یک پاراگراف مشتمل بر ۳۰۰-۲۵۰ کلمه باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به‌ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد.

 

تذکرات مهم برای نویسندگان محترم

- اعضای هیأت تحریریه در عدم پذیرش، پذیرش و نیز هرگونه ویرایش لازم در زمان چاپ مقاله آزاد است. یا اتخاد تصمیم نهایی درباره رد یا پذیرش و نیز هرگونه ویرایش لازم در مقاله‌ها برای شورای دبیران محفوظ است.

- تصمیم‌گیرندگان نهایی برای چاپ مقاله، اعضای هیئت تحریریه فصلنامه هستند.

- مقاله های کامل به مقاله‌هایی گفته می‌شود که حاصل یافته های پژوهشی بدیع بوده که پس از بررسی منتقدانه داوران و تصویب هیات تحریریه به چاپ می‌رسد و به طور معمول نبایستی از ۱۵ صفحه تجاوز کند.

مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله‌ها و نیز رعایت حقوق دیگر مؤلفین و پژوهش‌گران به عهده نویسنده (گان) مقاله می‌باشد.

- اصل مقاله و کلیه تصاویر و نگاره‌های ارسالی در بایگانی مجله نگهداری می‌شود و قابل عودت نیست. یا مقاله‌های پذیرفته نشده به نگارنده (گان) آن برگشت داده نمی‌شود.

- کلیه واحدهای مقاله باید در سیستم متریک ارائه شوند.

- مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله مجله تهیه نشده باشند، در جلسه اعضای هیأت تحریریه مجله مطرح نخواهند شد.

- اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی‌گردد.

- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه‌های احتمالی، توصیه می‌‌شود که نویسنده (گان) پیش از ارسال مقاله به این مجله، از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی‌های احتمالی را گوشزد کنند.

- مقالات توسط سه داور متخصص و منتخب از سوی هیئت تحریریه بررسی خواهند شد. نویسنده مکاتبه کننده در اولین فرصت ممکن از نتیجه داوری مطلع خواهد شد.

- مقاله‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق پستالکترونیکیبه آدرس jradm@asnrukh.ac.ir یا ramin.jradm@gmail.com ارسال شود. 

- مقاله‌ها از طریق پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال گردد و کلیه مکاتبات با نویسنده (گان) از طریق پست الکترونیکی خواهد بود. پس از وصول مقاله و تشکیل پرونده، 'کد پی‌گیری پرونده' جهت اطلاع نویسنده (گان) به پست الکترونیکی آنها ارسال خواهد شد.

 

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه پژوهش در مدیریت و توسعه کشاورزی

فصلنامه پژوهش در مدیریت و توسعه کشاورزی، از کلیه اندیشمندان، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان گرامی دعوت می‌نماید که مقالات پژوهشی خود را با محورهای توسعه کشاورزی، مدیریت منابع کشاورزی، مدیریت مزرعه و پایداری در کشاورزی به زبان فارسی برای پذیرش و چاپ در این نشریه ارسال نمایند. این مجله یافته‌های پژوهشی را به دو صورت الف) مقاله‌های کامل (Articles) و مقاله کوتاه(Note) که در رابطه با زمینه‌های مذکور نوشته شده باشند؛ ب) مقاله‌های دعوتی یا تحلیلی که بنا به تقاضای شورای دبیران مجله، از فرد خاصی درخواست شوند، منتشر می‌کند.

مقالات از طریق پست الکترونیکی jradm@asnrukh.ac.ir یا ramin.jradm@gmail.com به دفتر فصلنامه ارسال شوند. شرایط پذیرش مقاله به شرح ذیل است:

- مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به‌طور هم‌زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده‌ا‌ند، مستثنی هستند.

- مقاله‌ی ارسالی به صورت پژوهشی و حاصل کار نویسنده (گان) باشد.
- مقالات مستخرج از پایان نامه با تایید استاد راهنما باشد.
- نشریه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش آنها آزاد است.

لازم به ذکر است دو شماره‌ی اول نشریه که برای تعیین اعتبار از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورد داوری قرار می‌گیرد، پس از تأیید اعتبار علمی دارای اعتبار علمی‌-پژوهشی خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای نگارش مقاله به آدرس: http://www.asnrukh.ac.ir و یا لینک اختصاصی مجله" http://asnrukh.ac.ir/fa/page/512 مراجعه نمایید.

 

دکتر عبدالکریم اسماعیلی

سردبیر فصلنامه پژوهش در مدیریت و توسعه کشاورزی