رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر جمال فیاضی

دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح دام

شماره تماس: 36522101-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

j_fayazi@asnrukh.ac.ir