رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر عباس عبدشاهی

دکتری اقتصاد کشاورزی

شماره تماس: 36522101-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

abdshahi1349@asnrukh.ac.ir

سوابق تحصیلی:

دانشیار پایه 21 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵.

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۸.

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵.

سوابق اجرایی:

۱ - مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹.

۲- معاون آموزشی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱.

۳- مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳. 

۴- معاون آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال 1393 تا سال 1399.

5- رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی از سال ۱۳۹2 تا سال ۱۳۹۳.

6- عضو کمیته جذب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۳ _ ادامه دارد.

7- عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰.

8- عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.

فعالیت‌های آموزشی:

مدرس دروس اقتصاد سنجی، آمار، اقتصاد ریاضی، اقتصاد کلان، ارزیابی طرح‌های کشاورزی، مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد تولید کشاورزی، مدیریت ریسک، اقتصاد خرد، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، برنامه‌ریزی پویا

وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

1- نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدامی، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، اداری و مالی، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن‌ها به مقامات ذیصلاح

2- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه‌های راهبردی مصوب هیأت امنای ذیربط، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری و مالی دانشگاه در چارچوب برنامه‌های راهبردی تعیین شده

3- ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و معاملاتی دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع

4- مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد

5- نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی (با رعایت مفاد آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها) و مدیران ستادی دانشگاه

6- اجرای مصوبات و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7- تهیه و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، اهداف و خط مشی‌ها برای طرح در هیأت امنا

8- ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذیربط

9- ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه

10- نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی‌صلاح

11- استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از دانشگاه

12- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی- دانشجویان- کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

13- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطرح شده در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیأت امنا

14- تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

15- تهیه بودجه تفصیلی سالانه‌ی دانشگاه با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی- معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه

16- ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی (ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار)

 17- نظارت بر انجام امور گزینش کارکنان از طریق ارتباط با دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزارت متبوع و یا هسته مرکزی گزینش کارکنان