رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر جمال فیاضی

استاد گروه علوم دامی

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

تلفن تماس: 36522101-061

صفحه شخصی