رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دکتر سیروس جعفری

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک

شماره تماس: 36522103-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

world@asnrukh.ac.ir