رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دکتر سامان آبدانان مهدی‌زاده

دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تلفن تماس: 36522103-061

پست الکترونیکی: world@asnrukh.ac.ir

صفحه شخصی