مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

یوسف قارم

تلفن تماس: 36524342-061