دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

دکتر طاهره محمدآبادی

استاد گروه مهندسی علوم دامی

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

پست الکترونیکی:  t.mohammadabadi@gmail.com

تلفن تماس: 36522942-061

صفحه شخصی