دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

دکتر افشین مرزبان

دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

شماره تماس: 365222942-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

afshinmarzban@hotmail.com