نشریه صوتی و فرهنگی آوای سبز پادکست شماره ۳

اولین نشریه صوتی فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان منتشر می کند.

پادکست شماره ۳

*ویژه شهادت سردار قاسم سلیمانی*

نشریه صوتی و فرهنگی آوای سبز

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱


تاریخ ومجوز نشریه:
۸۷۰/ن.د
۱۴۰۱/۳/۱۱

صاحب امتیاز و مدیرمسئول
رباب حزبیان

سردبیر
رضا عتابی

تدوینگر
محمدامین عامری فلیحی

گوینده
زینب نظری

ایتا:             avaye_sabz@
ایمیل: 
www.avayesabz@gmail.com


لینک دانلود فایل