فراخوان ارسال مقاله دو فصلنامه اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۶ اطلاعیه‌ها پژوهشی

مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری و حمایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران منتشر میشود، از کلیه اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان رشتههای مختلف در حوزههای اقتصادی و کشاورزی دعوت میکند تا مقالههای ارزشمند خود را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند. مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی به عنوان بستری برای پرداختن و بحث در مورد تولید و بازاریابی کشاورزی عمل میکند که مسائل اقتصادی، اجتماعی، رفتاری، زیست محیطی و پایداری در بازارهای داخلی و بین‌المللی، مناطق و جوامع را در بر میگیرد. لازم به توضیح است که مجله به صورت دو فصلنامه بوده و رتبه و ضریب تأثیر مجله پس از انتشار دو شماره اول و براساس ارزیابی کارشناسان وزارت عتف تعیین و این رتبه برای مقالات منتشر یافته نیز اعمال میشود.

آدرس سایت مجله:

http://japem.asnrukh.ac.ir

مدت زمان داوری مقالات: حداکثر دو هفته (14 روز کاری)

محورهای موضوعی مجله نیز به شرح ذیل است:

•        چالشها و مشکلات بازاریابی کشاورزی

•        تجاری‌سازی تولیدات کشاورزی

•        بازاریابی محصولات کشاورزی-غذایی

•        مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی-غذایی

•        تولید کارا و اقتصادی در بخش کشاورزی

•        بهرهوری کشاورزی

•        تولید پایدار کشاورزی

•        کاهش هدر رفت و ضایعات محصولات کشاورزی-غذایی

•        حاکمیت، قانون‌گذاری و سیاست در تولید و بازاریابی کشاورزی

•        حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم در تولید کشاورزی

•        مباحث اجتماعی و رفتاری در تولید و بازاریابی کشاورزی